HI sp. z o.o. Krasińskiego S.K.A.

HI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Krasińskiego spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie

adres: ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301249

NIP: 1132710785

REGON: 141339321

Kapitał zakładowy: 2.150.000,00 PLN

Kapitał wpłacony: 2.150.000,00 PLN

 

 

 WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798; „Ustawa”), Home Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Krasińskiego S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301249 („Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

 

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki przy ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 22 518 55 00.

 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY, ICH PEŁNOMOCNIKÓW, REPREZENTANTÓW, OSÓB WSPÓŁUPRAWNIONYCH DO AKCJI ORAZ OSÓB MAJĄCYCH INTERES PRAWNY W DOKONANIU WPISU DO REJESTRU AKCJONARIUSZY

 1. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Krasińskiego S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: zarejestrowania akcji należących do Pani/Pana lub podmiotu, w imieniu którego Pani/Pan występuje, w rejestrze akcjonariuszy na podstawie w art. 3281 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i realizacji innych obowiązków prawnych wynikających z KSH, prowadzenia rachunkowości Administratora, prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym ewidencjonowanie korespondencji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, jeśli będzie to konieczne.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 1. wykonywanie obowiązków prawnych Administratora wynikających z KSH, w tym obowiązku zarejestrowania akcji Administratora w rejestrze akcjonariuszy,
 2. wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegającego na prowadzeniu rachunkowości Administratora, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 3. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na koordynacji i usprawnieniu organizacji pracy poprzez obsługę biura Administratora oraz na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
 1. Kategorie Pani/Pana danych osobowych jakie przetwarzamy to dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko), dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres email, numer telefonu), a także wartość nominalna, seria i numer oraz rodzaj akcji i inne informacje dotyczące akcji lub ustanowienia praw na akcjach należących do Pani/Pana lub podmiotu, w imieniu którego Pani/Pan występuje. Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od wspomnianego podmiotu.  
 2. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć pracownicy Administratora, podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy na podstawie art. 3281 § 2 KSH, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi, np. doradztwo prawne, księgowe oraz firmy świadczące usługi administracyjne i przewozowe), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych Administratora wynikających z KSH, w tym obowiązku zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy akcji Administratora należących do Pani/Pana lub podmiotu, w imieniu którego Pani/Pan występuje oraz do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkowo-finansową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych jest warunkiem zarejestrowania akcji Administratora należących do Pani/Pana lub podmiotu, w imieniu którego Pani/Pan występuje, w rejestrze akcjonariuszy na podstawie w art. 3281 § 1 KSH. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
ico mail NAPISZ DO NAS

 1. *
  Nieprawidłowe dane
 2. *
  Nieprawidłowe dane
 3. *
  Nieprawidłowe dane
 4. *
  Nieprawidłowe dane
 5. Informujemy, że maja Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę wyrażoną poniżej, kierując informację o jej wycofaniu na adres: sprzedaz@homeinvest.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 6. *

  Wymagane jest zaznaczenie tego pola
 7. *

  Wymagane jest zaznaczenie tego pola
 8. *

    OdświeżNieprawidłowe dane